Praktijk info


Verwijzing

Logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw verzekeraar. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Logopedie wordt alleen vergoed als u een verwijzing voor logopedie hebt. U kunt alleen door uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist worden verwezen voor logopedisch onderzoek en/of behandeling.

Logopedie Flevoland heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Aanmelding

Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarom u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland.

Bij drukte kan het voorkomen dat u eerst op een wachtlijst zal worden geplaatst.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en  mogelijk al een deel van het onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Er zullen gegevens worden genoteerd en u krijgt informatie over de gang van zaken binnen de logopediepraktijk.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar zal er een behandelovereenkomst met u worden afgesloten.

Na het onderzoek wordt de diagnose met u besproken en besluiten we samen of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten.

In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig is een andere frequentie ook mogelijk en als een arts hiervoor een indicatie geeft kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden.

Tijdens de behandeling worden er oefeningen gedaan en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Beëindiging van de behandeling
Na de behandelperiode wordt het resultaat hiervan met u besproken. Afhankelijk van dit resultaat wordt besloten of de behandeling wordt voortgezet, wordt gepauzeerd of beëindigd. Bij beëindiging van de behandeling zal u gevraagd worden een kort evaluatieformulier in te vullen.

Onze praktijk verzamelt gegevens over cliënten. Daarbij houden wij ons aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat wij toestemming nodig hebben als wij gedurende de behandeling gegevens opvragen bij of geven aan derden (bijvoorbeeld huisarts, specialist, leerkracht, schoollogopediste).

Wij wijzen u erop dat u bij het niet akkoord gaan van het geven of opvragen van uw gegevens aan verwijzers, andere (para)medici, zorginstanties en/of zorgverzekeraars (in verband met audits) u dit aangeeft tijdens de eerste behandeling zodat wij dit in uw dossier kunnen noteren. 

Verhindering

Als u niet kunt komen, wordt u verzocht om dit 24 uur van te voren door te geven. Wanneer u dit niet doet moeten wij de gereserveerde tijd bij u persoonlijk in rekening brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u de praktijk niet kunt bereiken, kunt u de afspraak afmelden op het antwoordapparaat van de praktijk of via ons mailadres,  info@logoflevo.nl

De logopediste heeft het recht de behandeling te beëindigen wanneer nota’s niet binnen de afgesproken tijd worden betaald.

Bovendien kan de behandeling per direct worden gestopt wanneer u meer dan 2x zonder bericht niet bent verschenen op de afspraak.

Vergoedingen en Tarieven

De tarieven voor logopedie worden jaarlijks door de zorgverzekeraar waarmee een contract is afgesloten vastgesteld. Het consult bestaat uit 25 minuten behandeling en 5 minuten administratietijd.

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen vanaf 18 jaar wordt het eigen risico aangesproken. Wij hebben dit jaar met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het tarief waarmee u rekening moet houden bij een eventueel eigen risico, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Wanneer u van verzekering verandert, laat het de logopedist dan direct weten in verband met een juiste declaratie.

Wanneer u wilt dat wij een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of met de school te overleggen of zij (een deel) willen betalen. In het kader van Wet Passend Onderwijs, kunnen daar budgetten voor zijn op scholen, gezien het belang dat school heeft bij onze logopedische expertise.

Onderstaande tarieven worden niet door de zorgverzekeraar vergoed:

Overleg met derden (niet de verwijzer) per half uur   € 42,47

Verslaglegging aan derden (niet de verwijzer) per half uur   € 42,47

Uittoeslag bij overleg met derden op locatie   € 30,00

Verzuim tarief   € 40,00

Bereikbaarheid

De praktijk is elke dag telefonisch of via e-mail bereikbaar.

Wanneer wij niet in staat zijn om de telefoon op te nemen dan kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Wij proberen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Wachtlijst

Wij streven ernaar zonder wachtlijst te werken. Mensen met een spoedindicatie proberen wij binnen een week te plaatsen.

Continuïteit van de zorg

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn er binnen de praktijk afspraken gemaakt voor waarneming bij ziekte, vakantie en/of studieverlof.

Wij werken in de praktijk met 8 logopedisten. Mocht één van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is zal er een externe logopedist worden ingeschakeld. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Stagiaires

Als een stagiaire werkzaam in de praktijk is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiaire bij de behandeling kunt u dat kenbaar maken.

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Dat geldt dus ook voor de logopedische behandeling in onze praktijk. Wij controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Wij vragen u dan ook om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Meer informatie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Gedragsregels

U mag van ons verwachten dat wij uw hulpvraag of die van uw kind correct behandelen. Wij verwachten van u dat u de logopedisten daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt tijdens de behandeling maar ook aan de telefoon en tijdens een huisbezoek.

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk en gelden voor zowel cliënten als ouders of begeleiders:

  • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
  • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal de praktijkhouder hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
  • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs en grensoverschrijdend gedrag vertonen krijgen geen toegang tot de praktijk.
  • Respecteer de privacy van onze cliënten en maak geen foto’s of filmpjes.
  • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
  • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de cliënt en/of ouder/begeleider en logopedist een andere logopedist worden ingezet of de behandeling worden beëindigd.
  • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt aangifte gedaan bij de politie.

Privacy / AVG

Logopedie Flevoland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Flevoland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Lees hier onze Privacy Policy of vraag voor meer informatie na in onze praktijk.

Audio- of video-opnames kunnen alleen met toestemming van de behandelende logopedist en u worden gemaakt cq. gepubliceerd.

NIVEL

Logopedie Flevoland doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden.

Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding en die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Wanneer zij niet niet weet dat u ontevreden bent, kan zij het ook niet oplossen.

Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouders Barbara van Olffen en Esther Miske.

Samen met u en de behandelend logopedist wordt er naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen gezocht.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Melden van Incidenten

In de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met de patiëntveiligheid. Mocht u onverhoopt toch een melding willen maken, dan kunt u een mail sturen naar info@logoflevo.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en het voorgevallen incident. Tevens kunt u de melding per post sturen naar:

Logopedie Flevoland

Brandersmolenstraat 30

1333BX Almere

Wij zullen uw melding in behandeling nemen.

Bewaarplicht

Cliëntgegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de patiëntgegevens vernietigd door de praktijkhouder.

Kwaliteit

Binnen de paramedische gezondheidszorg, waar logopedie onder valt, is kwaliteit erg belangrijk. Uiteraard wordt er binnen de logopedie veel waarde gehecht aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Om dit inzichtelijk te maken is het kwaliteitsregister voor Paramedici opgericht. Onze logopedisten voldoen allen aan de voorwaarden om te worden opgenomen in dit register.

Beroepsvereniging

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zij stelt zich onder meer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg. Ook onze logopedisten zijn lid van zulke kwaliteitskringen.

Samenwerking

Wij hechten zeer veel waarde aan samenwerking met collega logopedisten, huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, Intern Begeleiders en leerkrachten van scholen en andere relevante disciplines.